1
Bạn cần hỗ trợ?
ÔN THI HỌC KÌ II CÙNG SUPER HÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ HOÁ VÔ CƠ CẦN NẮM VỮNG

  Bài viết hay nhất1
CHUYÊN ĐỀ HOÁ VÔ CƠ CẦN NẮM VỮNG

Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học: 2 câu
+ Các khái niệm cơ bản về cấu tạo nguyên tử, Bảng tuần hoàn, Liên kết Hóa học.
+ Sự biến đổi tuần hoàn của các nguyên tố và hợp chất (sắp xếp).
+ Cấu hình electron – mối liên hệ giữa cấu hình với vị trí trong Bảng và khả năng tạo liên kết.
+ Cấu tạo của các hợp chất vô cơ.
+ Một số vấn đê nâng cao: liên kết hiđro, cho – nhận, phân biệt hóa trị và số oxi hóa, hình dạng phân tử, lai hóa, xen phủ trục và xen phủ bên, liên kết ∂ và liên kết π …
+ Các loại tinh thể và tính chất.
+ Bài tập tính độ đặc khít của tinh thể kim loại.
+ Các câu hỏi tổng hợp (số mệnh đề đúng – sai).

Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học: 2 câu
+ Các khái niệm cơ bản về chất oxh – chất khử, quá trình oxi hóa, quá trình khử.
+ Vai trò của các chất trong phản ứng (oxi hóa – khử - môi trường).
+ Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử.
+ Một số phản ứng oxi hóa – khử đặc biệt: nội phân tử, tự oxi hóa – tự khử.
+ Sắp xếp tính oxi hóa và tính khử.
+ Chất vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử
+ Bài tập tính tốc độ phản ứng, bài tập về các hằng số cân bằng (Ka, Kb, Kc, Kp).
+ Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng và chuyển dịch cân bằng.
+ Các câu hỏi tổng hợp (số phản ứng, số mệnh đề đúng – sai).
- Sự điện li: 1 câu
+ Khái niệm chất điện li và độ điện li, chất điện li mạnh, điện li yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới độ điện li.
+ Tính axit – bazơ – lưỡng tính của các chất và ion.
+ Phản ứng trao đổi ion và phản ứng oxi hóa – khử trong dung dịch, phương trình ion thu gọn.
+ pH và các bài tập về phản ứng axit – bazơ.

Cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi, lưu huỳnh, các nguyên tố thuộc nhóm halogen; các hợp chất của chúng: 3 câu
+ Cấu tạo – tính chất vật lý – tính chất hóa học – ứng dụng – điều chế.
+ Bài tập về phản ứng Halogen mạnh đẩy Halogen yếu ra khỏi muối
+ Bài tập về phản ứng nhiệt phân muối (nitrat, cacbonat, clorat, ...)
+ Bài tập về phản ứng tổng hợp NH¬3
+ Phân bón Hóa học (phân loại, điều chế, tính chất, độ dinh dưỡng, …)
…..

Đại cương về kim loại: 2 câu
+ Vị trí của kim loại trong bảng.
+ Cấu tạo của nguyên tử kim loại và tinh thể kim loại.
+ Các tính chất vật lý chung và một số tính chất khác của kim loại.
+ Các tính chất Hóa học chung của kim loại.
+ Dãy điện hóa của kim loại – Pin điện hóa – Ăn mòn Hóa học – Điện phân.
+ Các câu hỏi tổng hợp (số mệnh đề đúng – sai).
- Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm các hợp chất của chúng: 5 câu
+ Cấu tạo tinh thể, tính chất vật lý.
+ Các hợp chất quan trọng (Al, NaOH, Na2CO3, phèn chua, …), cách điều chế - sản xuất và ứng dụng.
+ Bài tập kim loại tác dụng với nước, kiềm và axit.
+ Bài tập khai thác tính lưỡng tính của oxit và hiđroxit nhôm.
+ Bài tập về phản ứng nhiệt nhôm.
+ Bài tập điện phân nóng chảy các hợp chất của kim loại kiềm và nhôm.

Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ thuộc chương trình phổ thông: 6 câu
+ Số cặp chất – số phản ứng.
+ Số mệnh đề.
+ Bài tập.

Nguồn: Thầy Vũ Khắc Ngọc <3
Bạn không có quyền trả lời bài viết