1
Bạn cần hỗ trợ?
ÔN THI HỌC KÌ II CÙNG SUPER HÓA HỌC

[HÓA 9] ÔN THI HỌC KÌ II CÙNG SUPER HÓA HỌC

  Bài viết hay nhất1
LƯU Ý: TÀI LIỆU SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN. NHẤN "THEO DÕI" ĐỂ NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ ĐĂNG BÀI MỚI!


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2
Môn: HOÁ HỌC 9 – NĂM HỌC 2016 – 2017
Thời gian làm bài: 60 phút; không kể thời gian phát đề[/center]
__________________
Cho biết nguyên tử khối của một số nguyên tố: H = 1; C = 12; O = 16; Br = 80.
CÂU 1 (3,0 điểm) Có các chất sau: rượu etylic, axit axetic, benzen, metan.
a) Viết công thức cấu tạo rút gọn và cho biết trạng thái của mỗi chất trên ở điều
kiện thường.
b) Hãy chọn những chất đã cho để điều chế este và viết phương trình hoá học.
c) Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol của một trong số các chất trên, thu được 26,4 gam
CO2. Hãy xác định tên của chất mang đốt và giải thích.
CÂU 2 (2,0 điểm) Cho sơ đồ thí nghiệm mô tả phản ứng giữa canxi cacbua và nước:

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.
b) Hãy cho biết hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm đựng dung dịch brom
và giải thích.
CÂU 3 (2,0 điểm) Cho các chất sau đây: Cu, Fe, CuO, KOH, Na2SO4, CaCO3. Chất nào
phản ứng được với axit axetic? Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.
CÂU 4 (2,0 điểm) Cho 4 lít (đktc) hỗn hợp etilen và metan ở đktc vào dung dịch brôm,
dung dịch brom nhạt màu dần. Sau phản ứng người ta thu được 18,8 g đibrometan.
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra ?
b) Tính khối lượng brom tham gia phản ứng ?
c) Xác định thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ?
CÂU 5 (1,0 điểm) Tả lót, chăn, nệm của em bé thường có mùi khai do bé tè (tiểu) dầm.
Có thể dùng dung dịch nào sau đây để khử mùi khai trên các vật dụng này: muối ăn, cồn,
giấm ăn ? Giải thích sự lựa chọn.
------Hết------
Bạn không có quyền trả lời bài viết