1
Bạn cần hỗ trợ?
ÔN THI HỌC KÌ II CÙNG SUPER HÓA HỌC

Đề thi tuyển sinh 10

  Bài viết hay nhất1
Hòa tan 64,8 gam hỗn hợp X gồm Fe và 2 oxit sắt vào 500 gam dung dịch H2SO4 98% (dư), đun nóng, thu được dung dịch Y (chỉ chứa một loại muối sắt) và 0,45 mol khí SO2. Cho Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được kết tủa Z, lọc lấy kết tủa Z đem nung đến khi khối lượng không đổi thì thu được chất rắn T. Hãy tính khối lượng muối trong dung dịch Y và khối lượng chất rắn T.
Bạn không có quyền trả lời bài viết