1
Bạn cần hỗ trợ?
ÔN THI HỌC KÌ II CÙNG SUPER HÓA HỌC

bài tập bảo toàn e

  Bài viết hay nhất1
Bài 1. Cho 5.9 gam hỗn hợp Cu và Al vào HNO3 dư thu hỗn hợp X gồm 2 khí hóa nâu ngoài không khí có dx/h2=19 và thể tích là 4.48 lít. Tính khối lượng Cu,Al,khối lượng dung dịch muối thu được và khối lượng hno3 phản ứng
Bài 2. Cho hỗn hợp X gồm Cl2, O2 tác dụng vừa đủ với 2.7 gam Al và 3.6 gam Mg thu 16.6 gam rắn. Tính thể tích Cl2, O2
Bài 3. Cho 25.6 gam Cu vào HNO3 dư thu 1.792 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất). khí X là khí gì?
Bài 4. m (g) Fe tác dụng với oxi sau 1 thời gian thu 12.8 gam X. cho X vào HNO3 thu hhX gồm 2 khí hóa nâu ngoài không khí có Dx/h2=19 có thế tích là 4.48 lít. Tính m
Bài 5. m (g) Fe tác dụng O2 1 thời gian thu 10 gam X, cho X tác dụng vừa đủ với HCl sinh 1.12 H2 và dung dịch muối Y. Y vào NaOH thu 1 kết tủa duy nhất màu trắng xanh. Tính m
Bài 6. 17.4 (g) X gồm O2,Cl2 có tỉ khối so với H2 là 29 vào hỗn hợp Y gồm 12.9 gam hỗn hợp Mg, Al thu rắn Y. cho rắn Y vào HNO3 dư thu 2 khí N2,N2O có khối lượng 1.38 có tỉ khối với He=69/7 và 84.9 gam muối. tính khối lượng Mg và Al
Bài 7. Cho 13 gam Zn vào HNO3 thu 2.24 lít NO2. Tính khối lượng muối
Bài 8. Cho 4.8 gam Mg vào HNO3 không thấy xủi bọt khí. Tính khối lượng muối
Bài 9. Cùng 1 lượng HCl cho vào lần lượt các rắn MnO2,KMnO4,KClO3,PbO2,K2Cr2O7. Chất nào tạo nhiều khí nhất, chất nào tạo ít khí nhất
Bài 10. Cho khí CO đi qua ống sứ đựng 0,09 mol hỗn hợp A gồm Fe2O3 và FeO nung nóng
sau một thời gian thu được 10,32 gam chất rắn B. Dẫn khí đi ra khỏi ống sứ vào dung dịch
Ba(OH)2 dư thu được 17,73 gam kết tủa. Cho B tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư thu được
V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là:
Bài 11. Cho 12,25 gam KClO3 vào dung dịch HCl đặc dư, khí Cl2 thoát ra cho tác dụng hết
với kim loại M thu được 38,10 gam hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu
được 118,5 gam kết tủa. Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Vậy kim loại M là
Bài 12. Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 trong 50 ml
dung dịch H2SO4 18M (đặc, dư, đun nóng), thu được dung dịch Y và V lít khí SO2 (đktc và là
sản phẩm khử duy nhất). Cho 450 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y thu được 21,4 gam
kết tủa. Giá trị của V là:

Bạn không có quyền trả lời bài viết