1
Bạn cần hỗ trợ?
ÔN THI HỌC KÌ II CÙNG SUPER HÓA HỌC

HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG: NHIỆT ĐÔNG HỌC

  Bài viết hay nhất1
cho phản ứng sau: 4HCL (khí) +O2 (khí) -> 2H20(lỏng) + 2CL2(khí)
Với : delta H 298tt (HCL,k) = -92.3 kJ
deltaH 298,tt(H20, lỏng) = -285.8 KJ
a) tính entapi chuẩn của phản ứng ở 25 độ c
b nếu H2O tạo ra ở thể khí thì entapi chuẩn của phản ứng ở 25 độ c bằng bao nhiêu? biết rằng entapi bay hơi của nước ở nhiệt độ này là 44KJ.mol
Bạn không có quyền trả lời bài viết