1
Bạn cần hỗ trợ?
ÔN THI HỌC KÌ II CÙNG SUPER HÓA HỌC

Tài liệu này có hữu ích hay không?[ 2 phiếu ]

  • A.Có
    100%
    2
  • B.Không
    0%
    0

You are not connected. Please login or register

BÀI TẬP MUỐI CACBONAT VÀ HIDROCACBONAT TÁC DỤNG VỚI DD AXIT

  Bài viết hay nhất1
Dạng 1: Khi cho rất từ từ dung dịch axit vào dung dịch muối cacbonat ( hoặc hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat) thì phản ứng xảy ra theo thứ tự sau:

Dạng 2: Khi cho rất từ từ dung dịch muối cacbonat ( hoặc hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat) vào dung dịch xảy ra như sau:

II- BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là:

A. V = 11,2(a - b).                                     B. V = 22,4(a - b).

C. V = 22,4(a + b).                                    D. V = 11,2(a + b).

Lời giải

Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa (CaCO3) suy ra X có chứa NaHCO3.

Na2CO3 + HCl g NaHCO3 + NaCl

NaHCO3 + HCl g NaCl + CO2 + H2O

               (b-a)mol   g      (b-a)mol

Vậy V = 22,4(a - b)

Chọn đáp án B.

Bài 2. Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3  1,5M và KHCO3  1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là
      A. 3,36.                              B. 2,24.                          C. 4,48.                           D. 1,12.

Lời giải

Phản ứng xảy ra theo thứ tự sau:

CO32-     +      H+          g HCO3- (1)

0,15mol g0,15mol g0,15mol

HCO3-        +   H+       g  CO2 + H2O(2)

0,05mol!  0,05molg 0,05mol

Sau phản ứng (2) HCO3- còn dư 0,2 mol

V=1,12lit

Chọn đáp án D.

Bài 3. Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30ml dung dịch HCl 1M vào 100ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là:

A. 0,02                             B.0,03                               C.0,015                                          D.0,01

Lời giải

Phản ứng xảy ra theo thứ tự sau:

CO32-     +      H+          g HCO3- (1)

0,02mol g0,02mol g0,02mol

HCO3-        +   H+       g  CO2 + H2O(2)

0,01mol!  0,01molg 0,01mol

Sau phản ứng (2) HCO3- còn dư 0,03 mol

Vậy số mol CO2 là 0,03 mol.

Chọn đáp án D

Bài 4. Nhỏ từ từ từng giọt dung dịch chứa 0,05 mol HCl vào dung dịch chứa 0,06 mol Na2CO3. Thể tích khí CO2 thu được (đktc) thu được bằng:

A. 0 lít                            B.0,56lít                        C.1,12lít                    D. 1,344lít

Lời giải

Na2CO3   +  HCl  g  NaHCO3  +  NaCl(1)

0,05mol ! 0,05mol

Sau phản ứng (1) không còn axit nên không tạo khí CO2

Chọn đáp án ASưu tầm và biên soạn!
CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!
Bạn không có quyền trả lời bài viết