1
Bạn cần hỗ trợ?
ÔN THI HỌC KÌ II CÙNG SUPER HÓA HỌC

Đề thi HSG Lớp 8 môn Hóa Cấp Huyện

  Bài viết hay nhất1
SUPER HÓA HỌC-TÀI LIỆU LUYỆN THI

ĐỀ  THI THAM KHẢO HSG LỚP 8

Môn thi: HOÁ HỌC

Thời gian: 120 phút
Câu 1:  
1. Một nguyên tử R có tổng số hạt là 46. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14.
a. Tính số hạt mỗi lại của nguyên tử R
b. Cho biết số electron trong mỗi lớp của nguyên tử R
c. Tính nguyên tử khối của R, biết mp ≈ mn ≈1,013 đvC
d. Tính khối lượng bằng gam của R, biết khối lượng của 1 nguyên tử C là 1,9926.1023 gam và C= 12 đvC
Câu 2: Có 5 chất rắn màu trắng là CaCO3, CaO, P2O5, NaCl và Na2O . Hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất trên. Viết phương trình phản ứng (nếu có)?
Câu 3:   1. Dẫn V lit  khí H2 (đktc) đi qua ống thuỷ tinh chứa 46,4 g bột oxit sắt từ nung nóng. Sau một thời gian thu được 36,8 g chất rắn. Tính V và hiệu suất của phản ứng.
2. Để khử hoàn toàn 47,2 gam hỗn hợp CuO, Fe2O3, Fe3O4 cần dùng V lít khí H2 (ở đktc) sau phản ứng thu được m gam kim loại và 14,4 gam nước.
a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra ?
b) Tính giá trị của m và V ?
Câu 4:
 Để hòa tan hết 2,94 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại là natri và kali thì cần vừa đủ 1,8 gam nước.
a, Tính thể tích khí Hidro thu được (ở đktc).
b, Tính khối lượng của các bazo thu được sau phản ứng.
c, Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
Câu 5:
Dùng khí H2 dư khử hoàn toàn 2,4 gam hỗn hợp CuO và FexOy có số mol như nhau thu được hỗn hợp 2  kim loại. Hòa tan hỗn hợp kim loại này bằng dung dịch HCl dư, thoát ra 448cm3 H2 (đktc). Xác định công thức phân tử của oxit sắt.
Cho H=1, C=12, O=16, Na= 23, Mg=24, Al=27, S=32, Cl=35,5, K=39, Ca=40, Fe=56,Cu=64
--------------------------------------------------------------------------HẾT---------------------------------------------------------------------------------
Bạn không có quyền trả lời bài viết