1
Bạn cần hỗ trợ?
ÔN THI HỌC KÌ II CÙNG SUPER HÓA HỌC

BÀI TOÁN ĐIỀU CHẾ ANCOL ETYLIC

  Bài viết hay nhất1
Phương pháp giải nhanh

+ Ta có sơ đồ (C6H10O5)n nC6H12O6 2nC2H5OH + 2nCO2

Tinh bột hoặc xenlulozơ glucozơ

Câu 1 : Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là

A. 40% B. 60% C. 80% D. 54%

Lời giải

Ta có sơ đồ C6H12O6 ------------> 2C2H5OH

1 mol 2 mol

Khối lượng glucozơ phản ứng là : 1 . 180 = 180 gam. Vậy H = = 60%

Chọn đáp án B

Câu 2 : Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là 75% thì giá trị của m là

A. 60 B. 48 C. 30 D. 58

Lời giải

Ta có sơ đồ C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2

0,2 mol 0,4 mol

CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O

0,4 mol = 0,4 mol

Khối lượng glucozơ phản ứng là : 0,2 . 180 = 36 g.

Vì H = 75% nên m = = 48 g

Chọn đáp án B

Câu 3 : Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, tạo ra 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kĩ dung dịch X thu thêm được 100 g kết tủa. Nếu hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là 81% thì giá trị của m là
A. 550 B. 810 C. 650 D. 750

Lời giải

Ta có sơ đồ (C6H10O5)n 2nC2H5OH + 2nCO2

3,75/n mol 7,5 mol

CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O

5,5 mol = 5,5 mol

2CO2 + Ca(OH)2 Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2 CaCO3 + H2O + CO2

2 mol 1 mol 1 mol = 1 mol

Khối lượng tinh bột phản ứng là : 162n . = 607,5 gam

Vì H = 81% nên m = = 750 gam. Chọn đáp án D

Câu 4 : Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, tạo ra 330 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng dung dịch X giảm đi so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là 132 g. Nếu hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là 90% thì giá trị của m là

A. 486 B. 297 C. 405 D. 324

Lời giải

Ta có sơ đồ (C6H10O5)n 2nC2H5OH + 2nCO2

2,25/n mol 4,5 mol

Khối lượng dung dịch giảm = mkết tủa - mCO mCO= 330 – 132 = 198 gam

Khối lượng tinh bột phản ứng là : 162n . = 364,5 gam

Vì H = 90% nên m = = 405 gam. Chọn đáp án C

Câu 5: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kĩ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 550 B. 650 C. 750 D. 810

Lời giải

Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được kết tủa và dung dịch X, đun X lại thu được kết tủa

=> có muối HCO3- được tạo thành, ta có các pt

C6H10O5 ------> C6H12O6 --------> 2C2H5OH + 2CO2
3,75 <---------------------------------------... 7,5
CO2 + Ca(OH)2 -------> CaCO3 + H2O
5,5 <------------------------------ 5,5
2CO2 + Ca(OH)2 ---------> Ca(HCO3)2
2 <------------------------------------- 1
Ca(HCO3)2 ---------------> CaCO3 + CO2 + H2O
1 <--------------------------------- 1
=> nCO2 = 5,5 + 2 = 7,5 mol
m = (3,75.162) : 0,81 = 750 gam
=> Đáp án C

Câu 6: Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong, thu được 247,5 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng X giảm đi so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là 99 gam. Giá trị của m là

A. 200,475 B. 222,75
C. 303,75 D. 273,375

Lời giải

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

mdd ↓ = m CaCO3 - mCO2 đã hấp thụ

=> m CO2 = 247,5 - 99 = 148,5 gam tương đương 3,375 mol khí CO2

n C6H12O6 = n CO2 : 2 = 1,6875 mol

n(C6H10O5)n lt = 1,6875/n mol

m(C6H10O5)n lt = 1,6875/n x 162n = 273,375 gam

m(C6H10O5)n tt = 273,375 : 90% = 303,75 gam

=> Đáp án C


--->Sưu tầm và chỉnh sửa
Chúc các bạn học tốt!

Bạn không có quyền trả lời bài viết