1
Bạn cần hỗ trợ?
ÔN THI HỌC KÌ II CÙNG SUPER HÓA HỌC

20 BTTN tổng hợp về este - lipit

  Bài viết hay nhất1

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:

LUYỆN TẬP TỔNG HỢP ESTE – LIPIT


2.

Hợp chất hữu cơ X đơn chức chứa (C, H, O) không tác dụng với Na nhưng tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1 hoặc 1 : 2. Khi đốt cháy 1 mol X thu được 7 mol CO2. Công thức cấu tạo của X là

A. C2H5COOC4H9. B. HCOOC6H5.

C. C6H5COOH. D. C3H7COOC3H7.

3.

Cho axit Salixylic (X) (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với metanol có H2SO4 đặc xúc tác thu được metyl Salixylat (Y) dùng làm thuốc giảm đau. Cho Y phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có muối Z. Công thức cấu tạo của Z là

A. o – NaOC6H4COOCH3. B. o – HOC6H4COONa.

C. o – NaOOCC6H4COONa. D. o – NaOC6H4COONa.
6.

C2H4O2 có 3 đồng phân mạch hở. Cho các đồng phân đó tác dụng với: NaOH, Na, AgNO3/NH3 thì số phương trình phản ứng xảy ra là

A. 3. B. 4.

C. 5. D. 6.

7.

Thuỷ phân este C4H6O2 trong môi trường axit thu được hỗn hợp 2 chất đều tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của este đó là

A. HCOOCH2CH = CH2 B. HCOOC(CH3) = CH2

C. CH2 = CHCOOCH3 D. HCOOCH = CHCH3

8.

Thuỷ phân este C4H6O2 (X) bằng dung dịch NaOH chỉ thu được 1 muối duy nhất. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3COOCH = CH2.

B. HCOOCH2 – CH = CH2.

.

D. CH3 – CH = CH – COOH.

9.

Cho este X (C8H8O2) tác dụng với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp muối đều có khối lượng phân tử lớn hơn 70 đvc. Công thức cấu tạo của X là

A. HCOO – C6H4 – CH3. B. CH3COOC6H5.

C. C6H5COOCH3. D. HCOOCH2C6H5.

10.

Những biện pháp để phản ứng thuỷ phân este có hiệu suất cao và nhanh hơn là

A. Tăng nhiệt độ; tăng nồng độ ancol.

B. Dùng OH- (xúc tác); tăng nhiệt độ.

C. Dùng H+ (xúc tác); tăng nồng độ ancol.

D. Dùng H+ (xúc tác); tăng nhiệt độ.
12. Hợp chất thơm X thuộc loại este có công thức phân tử C8H8O2. X không thể điều chế từ phản ứng của axit và ancol tương ứng và không tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của X là

A. C6H5COOCH3. B. CH3COOC6H5.

C. HCOOCH2C6H5. D. HCOOC6H4CH3.

13. Cho chất X tác dụng với 1 lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO3/NH3 được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là

A. HCOOCH = CH2. B. HCOOCH3.

C. CH3COOCH = CHCH3. D. CH3COOCH = CH2.

1 4. Nhận định không đúng là

A. CH3CH2COOCH = CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2 = CHCOOCH3.

B. CH3CH2COOCH = CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối.

C. CH3CH2COOCH = CH2 tác dụng với dung dịch Br2.

D. CH3CH2COOCH = CH2 có thể trùng hợp tạo polime.

15. Thuỷ phân este có công thức phân tử C4H8O2 (xúc tác H+), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là

A. metanol. B. Etyl axetat.

C. Axit axetic. D. Etanol.

16. Cho các chất: etyl axetat, etanol, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, phenyl axetat. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là

A. 3. B. 4.

C. 5. D. 6.

17. Cho các chất: axit propionic (X); axit axetic (Y); ancol etylic (Z) và metyl axetat (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là

A. T, Z, Y, X. B. Z, T, Y, X.

C. T, X, Y, Z. D. Y, T, X, Z.

18. Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là

A. 2. B. 3.

C. 4. D. 5.

20 .Ứng dụng nào sau đây không phải của este?

A. Dùng làm dung môi (pha sơn tổng hợp).

B. Dùng trong công nghiệp thực phẩm (kẹo, bánh, nước giải khát) và mĩ phẩm (xà phòng, nước hoa ….).

C. HCOOR trong thực tế dùng để tráng gương, phích.

D. Poli(vinyl axetat) dùng làm chất dẻo hoặc thuỷ phân thành poli(vinyl ancol) dùng làm keo dán.
--->SƯu tầm và chỉnh sửa
Chúc các bạn học tốt!


Bạn không có quyền trả lời bài viết