1
Bạn cần hỗ trợ?
ÔN THI HỌC KÌ II CÙNG SUPER HÓA HỌC

Bài tập hóa học vô cơ

  Bài viết hay nhất1
Để hòa tan 4g oxit FexOy cần 52,14ml dung dịch HCl 10% (D=1,05g/ml)
a) Xác định công thức phân tử FexOy
b) Cho V lít (đktc) CO đi qua ống sứ đựng m gam FexOy đun nóng. Giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử sắt oxit thành kim loại. Hỗn hợp khí A đi ra khỏi ống sứ, có tỉ khối so với hidro bằng 17. Nếu hòa tan hết chất rắn B còn lại trong ống sứ thấy tốn hết 50ml dung dịch H2SO4 0,5M, còn nếu dùng dung dịch HNO3 dư thì thu được một loại muối sắt duy nhất có khối lượng nhiều hơn khối lượng chất rắn B là 3,48g.
(1) Tính phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp A
(2) Tính V và m
  Bài viết hay nhất2
Đây bạn nhé!
Thắc mắc gì thì mạnh dạn nhé@_@
Nhớ giới thiệu bạn bè về Diễn đàn nè!
Bạn không có quyền trả lời bài viết