1
Bạn cần hỗ trợ?
ÔN THI HỌC KÌ II CÙNG SUPER HÓA HỌC

Bài tập hóa học vô cơ

  Bài viết hay nhất1
Cho 16g hỗn hợp kim loại Ba và kim loại kiềm R tác dụng hết với nước được dung dịch A và 3,36 lít khí H2 (đktc). Lấy 1/10 dung dịch A rồi cho thêm 99ml dung dịch Na2SO4 0,1M thấy trong dung dịch vẫn còn hợp chất của Ba, thêm tiếp 2ml dung dịch Na2SO4 0,1M vào thì thấy dư Na2SO4. Xác định tên R
  Bài viết hay nhất2
PTHH: Ba+2H2O--->Ba(OH)2+H2

2R+2H2O--->2ROH+H2

Chỉ có Ba(OH)2 td với Na2SO4 với tỷ lệ mol 1:1 (ROH ko td)
Số mol Na2SO4 trong 99 và 101 ml dd là 0,0099 và 0,0101
Vậy số mol Ba(OH)2 trong 1/10 lượng dd A là 0,01 (mol)
=>m/10=0,01=>m=0,1=>n=0,3-2.0,1=0,1
=>0,1(137+R)=16=>R=23 (R là Na)
Nguồn: Sưu tầm, bài này em đề nó hơi thiếu thiếu nên anh không giải chi tiết được.
Không hiểu thì IB em nhé!
Bạn không có quyền trả lời bài viết