1
Bạn cần hỗ trợ?
ÔN THI HỌC KÌ II CÙNG SUPER HÓA HỌC

Ôn thi HSG Hóa 9

  Bài viết hay nhất1
Câu 1. Hoạt động của các nhà máy thải ra môi trường các khí H2S, NO2, SO2, CO2, Cl2 gây ô nhiễm môi trường. Em hãy đề xuất phương pháp hóa học loại bỏ các khí trên không để thải ra môi trường.
Câu 2. Có hỗn hợp 3 oxit: MgO, CuO, Fe2O3. Trình bày phương pháp hóa học tách riêng từng oxit mà khối lượng mỗi oxit không thay đổi so với ban đầu.
Câu 3. Hòa tan 17,5g hỗn hợp gồm Mg, Cu, Zn vào 400ml dung dịch HCl 1M vừa đủ được dung dịch A. Cho dần dần NaOH vào A để thu được kết tủa tối đa. Lọc rửa kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Tính m?
Câu 4. Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, O2, SO2, H2, N2, CO, NO2, NH3, CH4, Cl2 đi qua dung dịch NaOH, khí nào bị hấp thụ?
Bạn không có quyền trả lời bài viết