1
Bạn cần hỗ trợ?
ÔN THI HỌC KÌ II CÙNG SUPER HÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP TỔNG HỢP KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM

  Bài viết hay nhất1
http://superhoahoc.forumvi.com
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP TỔNG HỢP
KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM
     
PHẦN I: CÁC DẠNG TOÁN TRỌNG TÂM
DẠNG 1: CO2 (SO2) TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM
Câu 1: Dẫn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m
gam muối khan. Giá trị của m là
A. 5,3.                               B. 12,9.                             C. 13,9.                             D. 18,2.
Câu 2: Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được
19,7 gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 2,24 và 4,48.                B. 2,24 và 11,2.                 C. 6,72 và 4,48.                D. 5,6 và 1,2.
Câu 3: Cho m gam hỗn hợp hai muối Na2CO3 và NaHCO3 có số mol bằng nhau tác dụng với dung dịch H2SO4
loãng dư. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 41,4 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 20.                                B. 21.                                C. 22.                                D. 23.
Câu 4: Cho 28 gam hỗn hợp X gồm CO2 và SO2 (có tỉ khối của X so với O2 bằng 1,75) lội chậm qua 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,7M và Ba(OH)2 0,4M được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 54,25.                           B. 52,25.                           C. 49,25.                           D. 41,80.
Câu 5: Hoà tan một mẫu hợp kim K-Ba có số mol bằng nhau vào H2O được dung dịch X và 6,72 lít khí (đktc). Sục 0,025 mol CO2 vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 2,955.                           B. 4,344.                           C. 3,940.                           D. 4,925.
Câu 6: Cho 0,05 mol hoặc 0,35 mol CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 đều thu được 0,05 mol kết tủa. Số mol Ca(OH)2 trong dung dịch là
A. 0,15.                             B. 0,20.                             C. 0,30.                             D. 0,05.
Câu 7: Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al và Al4C3 vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được a mol hỗn hợp khí và dung dịch X, lượng kết tủa thu được là 46,8 gam. Giá trị của a là
A. 0,40.                             B. 0,60.                             C. 0,45.                             D. 0,55.
Câu 8: Hấp thụ hết 3,36 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch NaOH thu được dung dịch chứa 2 muối. Thêm Br2 dư vào dung dịch X, phản ứng xong thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2. Khối lượng kết tủa thu được sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là
A. 34,95 gam.                   B. 69,90 gam.                   C. 32,55 gam.                   D. 17,475 gam.
Câu 9: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít (ở đktc) hỗn hợp khí CO2 và SO2 vào 500 ml dung dịch NaOH có nồng độ a mol/l, thu được dung dịch X, dung dịch X có khả năng hấp thụ tối đa 2,24 lít CO2 (đktc). Giá trị của a là
A. 0,4.                               B. 0,6.                               C. 0,5.                               D. 0,8.
Câu 10: Dẫn 5,6 lít khí CO2 (đktc) vào bình chứa 200 ml dung dịch NaOH nồng độ a mol/l; dung dịch thu được có khả năng tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là
A. 1,75.                             B. 2,00.                             C. 0,5.                               D. 0,8.
Câu 11: ) Nhiệt phân 3,0 gam MgCO3 một thời gian thu được khí X và hỗn hợp rắn Y. Hấp thụ hoàn toàn X vào
100 ml dung dịch NaOH x M thu được dung dịch Z. Dung dịch Z phản ứng với BaCl2 dư tạo ra 3,94 gam kết tủa.
Để trung hoà hoàn toàn dung dịch Z cần 50 ml dung dịch KOH 0,2M. Giá trị của x và hiệu suất phản ứng nhiệt
phân MgCO3 lần lượt là
A. 0,75 và 50%.                B. 0,5 và 66,67%.             C. 0,5 và 84%.                  D. 0,75 và 90%.
Câu 12: Hấp thụ hoàn toàn 0,16 mol CO2 vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M được kết tủa X và dung dịch Y. Khi đó khối lượng dung dịch Y so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu sẽ
A. tăng 3,04 gam.             B. tăng 7,04 gam.              C. giảm 3,04 gam.            D. giảm 7,04 gam.
Câu 13: Dung dịch X chứa a mol Ca(OH)2. Cho dung dịch X hấp thụ 0,06 mol CO2 được 2b mol kết tủa, nhưng nếu dùng 0,08 mol CO2 thì thu được b mol kết tủa. Giá trị của a và b lần lượt là
A. 0,08 và 0,04.                B. 0,05 và 0,02.                 C. 0,06 và 0,02.                D. 0,08 và 0,05.

Câu 14: Cho dung dịch chứa a mol Ca(OH)2 tác dụng với dung dịch chứa b mol NaHCO3 thu được 20 gam kết tủa. Tiếp tục cho thêm a mol Ca(OH)2 vào dung dịch, sau phản ứng tạo ra thêm 10 gam kết tủa nữa. Giá trị của a và b lần lượt là
A. 0,2 và 0,3.                    B. 0,3 và 0,3.                     C. 0,3 và 0,2.                    D. 0,2 và 0,2.
Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 1,6 gam kim loại M thuộc nhóm IIA trong lượng dư không khí, được hỗn hợp chất rắn X (gồm oxit và nitrua của kim loại M). Hoà tan X vào nước được dung dịch Y. Thổi CO2 đến dư vào dung dịch Y thu được 6,48 gam muối. Kim loại M là
A. Mg.                               B. Sr.                                 C. Ca.                                D. Ba.
Câu 16: Trong một bình kín chứa 0,02 mol Ba(OH)2. Sục vào bình lượng CO2 có giá trị biến thiên trong khoảng từ 0,005 mol đến 0,024 mol. Khối lượng kết tủa (gam) thu được biến thiên trong khoảng
A. 0 đến 3,94.                   B. 0,985 đến 3,94.             C. 0 đến 0,985.                 D. 0,985 đến 3,152.
Câu 17: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2
0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 19,70.                           B. 17,73.                           C. 9,85.                             D. 11,82.
Câu 18: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được
15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là
A. 0,032.                           B. 0,048.                           C. 0,06.                             D. 0,04.

DẠNG 2: MUỐI CACBONAT TÁC DỤNG VỚI AXIT
Câu 1: Dung dịch X chứa 0,375 mol K2CO3 và 0,3 mol KHCO3. Thêm từ từ dung dịch chứa 0,525 mol HCl vào dung dịch X được dung dịch Y và V lít CO2 (đktc). Thêm dung dịch nước vôi trong dư vào dung dịch Y thấy tạo thành m gam kết tủa. Giá trị của V và m là
A. 3,36 và 17,5.                B. 8,4 và 52,5.                   C. 3,36 và 52,5.                D. 6,72 và 26,25.
Câu 2: Cho từ từ dung dịch hỗn hợp chứa 0,5 mol HCl và 0,3 mol NaHSO4 vào dung dịch chứa hỗn hợp 0,6 mol NaHCO3 và 0,3 mol K2CO3 được dung dịch X và V lít CO2 (đktc). Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch X thấy tạo thành m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là
A. 11,2 và 78,8.                B. 20,16 và 148,7.             C. 20,16 và 78,8.              D. 11,2 và 148,7.
Câu 3: Cho từ từ dung dịch 0,015 mol HCl vào dung dịch chứa a mol K2CO3 thu được dung dịch X (không chứa HCl) và 0,005 mol CO2. Nếu thí nghiệm trên được tiến hành ngược lại (cho từ từ K2CO3 vào dung dịch HCl) thì số mol CO2 thu được là
A. 0,005.                           B. 0,0075.                         C. 0,01.                             D. 0,015.
Câu 4: Trộn 100 ml dung dịch KHCO3 1M và K2CO3 1M với 100 ml dung dịch chứa NaHCO3 1M và Na2CO3
1M vào dung dịch X. Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch Y chứa H2SO4 1M và HCl 1M vào dung dịch X được V lít CO2
(đktc) và dung dịch Z. Cho Ba(OH)2 dư vào Z thì được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là
A. 5,6 và 59,1.                  B. 2,24 và 59,1.                 C. 1,12 và 82,4.                D. 2,24 và 82,4.
Câu 5: Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hoá trị II thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 200 ml dung dịch NaOH 2M được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 15,9.                             B. 12,6.                             C. 19,9.                             D. 22,6.
Câu 6: Cho từ từ dung dịch HCl có pH = 0 vào dung dịch chứa 5,25 gam hỗn hợp muối cacbonat của 2 kim loại kiềm kế tiếp đến khi có 0,015 mol khí thoát ra thì dừng lại. Cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư sinh ra 3 gam kết tủa. Công thức của 2 muối và thể tích dung dịch HCl đã dùng là
A. Li2CO3 và Na2CO3; 0,03 lít.                                   B. Na2CO3 và K2CO3; 0,03 lít.
C. Li2CO3 và Na2CO3; 0,06 lít.                                   D. Na2CO3 và K2CO3; 0,06 lít.
Câu 7: Dung dịch X chứa 0,6 mol NaHCO3 và 0,3 mol Na2CO3. Thêm rất từ từ dung dịch chứa 0,8 mol HCl vào
dung dịch X thu được dung dịch Y và V lít CO2 (đktc). Thêm nước vôi trong dư vào dung dịch Y thấy tạo thành
m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là
A. 11,2 và 40.                   B. 11,2 và 60.                    C. 16,8 và 60.                   D. 11,2 và 90.
Câu 8: Có 2 cốc riêng biệt: Cốc (1) đựng dung dịch chứa 0,2 mol Na2CO3 và 0,3 mol NaHCO3; Cốc (2) đựng dung dịch chứa 0,5 mol HCl. Khi nhỏ từ từ cốc (1) vào cốc (2) thấy thoát ra V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 6,72.                             B. 7,84.                             C. 8,00.                             D. 8,96.
Câu 9: Cho 100 ml dung dịch HCl 1M vào 200 ml dung dịch Na2CO3 thu được dung dịch X chứa 3 muối. Cho dung dịch X vào nước vôi trong dư thu được 15 gam kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch Na2CO3 ban đầu là
A. 0,75M.                         B. 0,65M.                          C. 0,85M.                          D. 0,9M.
Câu 10: Khi sục a mol khí SO2 vào 200 ml dung dịch chứa Ba(HCO3)2 0,4M và BaCl2 0,5M thu được 23,3 gam kết tủa và V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là
A. 3,854.                           B. 3,136.                           C. 4,480.                           D. 2,240.
Câu 11: Cho rất từ từ từng giọt dung dịch chứa 0,15 mol Na2CO3 và 0,1 mol NaHCO3 vào 100 ml dung dịch HCl
2M. Thể tích khí CO2 thoát ra (ở đktc) là
A. 3,36 lít.                         B. 2,8 lít.                           C. 2,24 lít.                         D. 3,92 lít.
Câu 12: Cho từ từ từng giọt dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 và c mol NaHCO3 thu được dung dịch X và khí CO2. Cho nước vôi trong dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Mối liên hệ giữa m với a, b, c là
A. m = 100(2b + c – 2a).                                             B. m = 100(b + c – a). C. m = 100(b + c – 2a).                                               D. m = 100(2b + c – a).
Câu 13: Hoà tan hoàn toàn 27,4 gam hỗn hợp gồm M2CO3 và MHCO3 (M là kim loại kiềm) bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra 6,72 lít CO2 (đktc). Kim loại M là
A. Li.                                 B. Na.                                C. K.                                 D. Rb.
Câu 14: Cho V1  lít dung dịch NaOH 1M trộn với V2  lít dung dịch Ba(HCO3)2 1M. Để sau phản ứng thu được dung dịch chứa Na+ và HCO   thì tỉ lệ V1/V2 là
A. 3/2.                               B. 1/2.                               C. 1.                                  D. 2.
Câu 15: Trộn 100 ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl thu được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaHCO3 0,5M. Nồng độ mol dung dịch HCl là
A. 0,5M.                           B. 1,5M.                            C. 0,5M và 1,5M.             D. 0,5M và 2,0M.
Câu 16: Cho 150 ml dung dịch Na2CO3 1M và K2CO3 0,5M vào 250 ml dung dịch HCl 2M thì thu được V lít khí
CO2 (đktc). Giá trị của V là
A. 3,36.                             B. 2,52.                             C. 5,60.                             D. 5,04.
Câu 17: Cho rất từ từ từng giọt 100 ml dung dịch HCl 2,5M vào dung dịch chứa 0,15 mol Na2CO3. Sau khi dung dịch HCl hết cho dung dịch nước vôi trong dư vào thu được bao nhiêu gam kết tủa?
A. 7,5 gam.                       B. 10 gam.                        C. 5,0 gam.                       D. 15 gam.

DẠNG 3: Al VÀ CÁC HỢP CHẤT TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM
Câu 1: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, thu được 15,6 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là
A. 1,2.                               B. 1,8.                               C. 2,0.                               D. 2,4.
Câu 2: Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là
A. 0,45.                             B. 0,35.                             C. 0,25.                             D. 0,15.
Câu 3: Cho a mol AlCl3 vào 1 lít dung dịch NaOH có nồng độ b M được 0,05 mol kết tủa, thêm tiếp 1 lít dung dịch
NaOH trên thì được 0,06 mol kết tủa. Giá trị của a và b lần lượt là
A. 0,15 và 0,06.                  B. 0,09 và 0,18.                  C. 0,09 và 0,15.                  D. 0,06 và 0,15.
Câu 4: Trộn 100 ml dung dịch AlCl3 1M với 200 ml dung dịch NaOH 2,25M được dung dịch X. Để kết tủa hoàn toàn Al3+ trong dung dịch X dưới dạng hiđroxit cần dùng V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là
A. 1,12.                             B. 2,24.                             C. 3,36.                             D. 6,72.
Câu 5: X là dung dịch chứa 0,1 mol AlCl3, Y là dung dịch chứa 0,32 mol NaOH. Thực hiện 2 thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Cho từ từ Y vào X, sau khi cho hết Y vào X được a gam kết tủa.
- Thí nghiệm 2: Cho từ từ X vào Y, sau khi cho hết X vào Y được b gam kết tủa. Nhận định nào sau đây là đúng?
A. a = b = 3,12.                 B. a = b = 6,24.                 C. a = 3,12, b = 6,24.        D. a = 6,24, b = 3,12.

Câu 6: X là dung dịch AlCl3, Y là dung dịch NaOH 2M. Cho 150 ml dung dịch Y vào cốc chứa 100 ml dung dịch X, khuấy đều tới phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 7,8 gam kết tủa. Thêm tiếp vào cốc 100 ml dung dịch Y, khuấy đều đến khi kết tủa phản ứng thấy trong cốc có 10,92 gam kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch X là
A. 3,2M.                           B. 2,0M.                            C. 1,6M.                            D. 1,0M.
Câu 7: Chia m gam hỗn hợp Na2O và Al2O3 thành 2 phần bằng nhau:
- Phần 1: Hoà tan trong nước dư thu được 1,02 gam chất rắn không tan.
- Phần 2: Hoà tan vừa hết trong 140 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của m là
A. 2,26.                             B. 2,66.                             C. 5,32.                             D. 7,0.
Câu 8: Điện phân 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaCl 0,1M và AlCl3 0,3M trong điều kiện có màng ngăn, điện cực trơ tới khi ở anot xuất hiện 2 khí thì ngừng điện phân. Sau điện phân, lọc lấy kết tủa rồi nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 7,65.                             B. 5,10.                             C. 15,30.                           D. 10,20.
Câu 9: Một dung dịch X chứa NaOH và 0,3 mol Na[Al(OH)4]. Cho 1 mol HCl vào dung dịch X thu được 15,6 gam kết tủa. Số mol NaOH trong dung dịch X là
A. 0,2 hoặc 0,8.                 B. 0,4 hoặc 0,8.                 C. 0,2 hoặc 0,4.                 D. 0,2 hoặc 0,6.
Câu 10: Hoà tan 47,4 gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước được dung dịch X. Thêm dần đến hết 300 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào X được a gam kết tủa và dung dịch Y. Lọc bỏ hết kết tủa rồi sục khí CO2 dư vào dung dịch nước lọc thấy tạo ra b gam kết tủa. Giá trị của a và b lần lượt là
A. 46,6 và 27,5.                B. 46,6 và 7,8.                   C. 54,4 và 7,8.                  D. 52,5 và 27,5.
Câu 11: Thêm dung dịch HCl vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M và Na[Al(OH)4] 1M. Khi kết tủa thu được là 6,24 gam thì số mol HCl đã dùng là
A. 0,08 hoặc 0,16.             B. 0,18 hoặc 0,22.             C. 0,18 hoặc 0,26.             D. 0,26 hoặc 0,36.
Câu 12: Chia m gam hỗn hợp X gồm Al và Ba thành 2 phần bằng nhau
- Phần 1: tác dụng với nước (dư) được 0,04 mol H2.
- Phần 2: tác dụng với 50 ml dung dịch NaOH 1M (dư) được 0,07 mol H2 và dung dịch Y. Cho V ml dung dịch
HCl vào Y được 1,56 gam kết tủa. Giá trị của V lớn nhất để thu được lượng kết tủa trên là
A. 20.                                B. 50.                                C. 100.                              D. 130.
Câu 13: Dung dịch X là dung dịch NaOH C%. Lấy 36 gam dung dịch X trộn với 400 ml dung dịch AlCl3 0,1M
thì lượng kết tủa bằng khi lấy 148 gam dung dịch X trộn với 400 ml dung dịch AlCl3 0,1M. Giá trị của C là
A. 3,6.                               B. 4,4.                               C. 4,2.                               D. 4,0.
Câu 14: Cho từ từ dung dịch NaOH 1,0M vào dung dịch có chứa 26,7 gam AlCl3 cho đến khi thu được 11,7 gam kết tủa thì dừng lại, thấy đã dùng hết V lít NaOH. Giá trị của V là
A. 0,45 hoặc 0,6.               B. 0,65 hoặc 0,75.             C. 0,6 hoặc 0,65.               D. 0,45 hoặc 0,65.
Câu 15: Hoà tan 26,64 gam Al2(SO4)3.18H2O vào nước được dung dịch X.
a) Thể tích dung dịch NaOH 0,2M cần thêm vào dung dịch X để thu được lượng kết tủa lớn nhất và nhỏ nhất
lần lượt là
A. 1,17 lít và 1,56 lít.                                                  B. 2,34 lít và 3,12 lít. C. 1,20 lít và 1,60 lít.                                                  D. 0,60 lít và 0,80 lít.
b) Cho 250 ml dung dịch NaOH tác dụng hết với X thì thu được 2,34 gam kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch
NaOH đã dùng là
A. 0,36M.                                                                    B. 0,36M hoặc 1,52M. C. 0,36M hoặc 0,80M.                                                D. 0,36M hoặc 1,16M.
Câu 16: Dung dịch hỗn hợp X gồm KOH 1,0M và Ba(OH)2 0,5M. Cho từ từ dung dịch X vào 100 ml dung dịch
Zn(NO3)2 1,5M. Thể tích nhỏ nhất của dung dịch X cần dùng để không còn kết tủa là
A. 300 ml.                         B. 150 ml.                         C. 200 ml.                         D. 400 ml.
Câu 17: Hoà tan vừa hết m gam Al vào dung dịch NaOH thì thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (đktc). Rót từ từ dung dịch HCl 0,2M vào X thì thu được 5,46 gam kết tủa. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là
A. 0,35M,                                                                    B. 0,35M hoặc 0,85M. C. 0,35M hoặc 0,50M.                                                D. 0,35M hoặc 0,70M.

Câu 18: Cho từ từ V lít dung dịch HCl 0,5M vào 200 ml dung dịch Na[Al(OH)4] 1,0M thu được 11,7 gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 0,3 hoặc 0,4.                 B. 0,4 hoặc 0,7.                 C. 0,3 hoặc 0,7.                 D. 0,7.
Câu 19: Cho 100 ml dung dịch AlCl3 2M tác dụng với dung dịch KOH 1M. a) Thể tích dung dịch KOH tối tối thiểu phải dùng để không có kết tủa là
A. 0,4 lít.                           B. 0,8 lít.                           C. 0,6 lít.                           D. 1,0 lít.
b) Cho dung dịch sau phản ứng ở trên tác dụng với HCl 2M thu được 3,9 gam kết tủa keo. Thể tích dung dịch
HCl đã dùng là
A. 0,025 lít.                                                                 B. 0,325 lít hoặc 0,10 lít. C. 0,025 lít hoặc 0,10 lít.                                             D. 0,025 lít hoặc 0,325 lít.
Câu 20: Cho 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 tác dụng với dung dịch NaOH 1M nhận thấy khi dùng 180 ml hay dùng
340 ml dung dịch NaOH đều thu được một lượng kết tủa bằng nhau. Nồng độ dung dịch Al2(SO4)3  trong thí
nghiệm trên là
A. 0,125M.                       B. 0,25M.                          C. 0,375M.                        D. 0,50M.
Câu 21: Trong một cốc đựng 200 ml dung dịch AlCl3 2,0M. Rót vào cốc V ml dung dịch NaOH nồng độ aM; thu được kết tủa đem sấy khô và nung đến khối lượng không đổi thì còn lại 5,1 gam chất rắn. Nếu V = 200 ml thì giá trị của a là
A. 1,5M.                           B. 7,5M.                            C. 1,5M hoặc 7,5M.          D. 1,5M hoặc 3,0M.
Câu 22: Dung dịch X gồm: 0,16 mol Na[Al(OH)4]; 0,56 mol Na2SO4 và 0,66 mol NaOH. Thể tích dung dịch HCl
2M cần cho vào dung dịch X để được 0,1 mol kết tủa là
A. 0,38 lít hoặc 0,41 lít.                                              B. 0,41 lít hoặc 0,50 lít. C. 0,38 lít hoặc 0,50 lít.                                               D. 0,25 lít hoặc 0,50 lít.
Câu 23: Cho từ từ a mol NaOH vào dung dịch chứa b mol muối Al3+. Điều kiện để thu được sau phản ứng là
A. a < 4b.                          B. a = 2b.                          C. a > 4b.                          D. 2b < a < 4b.
Câu 24: Cho dung dịch chứa a mol AlCl3 vào dung dịch có chứa b mol NaOH. Điều kiện để có kết tủa lớn nhất và bé nhất lần lượt là
A. b = 3a và b = 4a.          B. b = 3a và b ≥ 4a.           C. b = 4a và b = 3a.          D. b = 3a và b ≤ 4a.
Câu 25: Cho dung dịch có chứa a mol Al2(SO4)3 vào dung dịch có chứa b mol NaOH. Điều kiện để có kết tủa lớn nhất và bé nhất lần lượt là
A. b = 6a và b = 8a.          B. b = 3a và b ≥ 4a.           C. b = 4a và b ≥ 5a.           D. b = 6a và b ≥ 8a.
Câu 26: Dung dịch X chứa a mol Na[Al(OH)4] và 2a mol NaOH. Thêm từ từ b mol HCl vào dung dịch X. Để sau phản ứng thu được kết tủa thì giá trị của b là
A. b < 4a.                          B. 2a < b < 5a.                  C. 2a < b < 4a.                  D. 2a < b < 6a.
Câu 27: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,075 mol Ca(OH)2. Sản phẩm thu được sau phản ứng là
A. chỉ có CaCO3.                                                         B. chỉ có Ca(HCO3)2.
C. có cả CaCO3 và Ca(HCO3)2.                                  D. có cả 2 chất CaCO3 và CO2 dư.
Câu 28: Dẫn từ từ 112 cm3 khí CO2 (đktc) qua 200 ml dung dịch Ca(OH)2 a  mol/l thì thấy không có khí thoát ra và thu được 0,1 gam kết tủa trắng. Giá trị của a là
A. 0,03.                             B. 0,015.                           C. 0,02.                             D. 0,025.
Câu 29: Thêm m gam kali vào 300 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là
A. 1,17.                             B. 0,585.                           C. 1,755.                           D. 2,34.
Câu 30: Cho m gam Na tan hết trong 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M. Sau phản ứng thu được 0,78 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 0,69 gam.                                                                B. 0,69 gam hoặc 3,45 gam. C. 0,69 gam hoặc 3,68 gam.                                        D. 0,69 gam hoặc 2,76 gam.
Câu 31: Rót từ từ dung dịch HCl 0,1M vào 200 ml dung dịch K[Al(OH)4] 0,2M. Sau phản ứng thu được 1,56 gam kết tủa. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là

A. 0,2 lít hoặc 1,0 lít.        B. 0,3 lít hoặc 0,8 lít.        C. 0,2 lít hoặc 0,8 lít.        D. 0,3 lít hoặc 1,0 lít.
Câu 32: Rót từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào 150 ml dung dịch AlCl3 0,04M đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất, nhỏ nhất. Thể tích dung dịch Ba(OH)2 đã dùng tương ứng là
A. 45 ml và 60 ml.            B. 45 ml và 90 ml.            C. 90 ml và 120 ml.          D. 60 ml và 90 ml.
Câu 33: Trong bình kín chứa 15 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M. Sục vào bình lượng CO2 có giá trị biến thiên trong khoảng 0,02 ≤ nCO  ≤ 0,12. Khối lượng kết tủa thu được biến thiên trong khoảng nào?
A. 0 gam đến 15 gam.       B. 2 gam đến 15 gam.       C. 2 gam đến 12 gam.       D. 0 gam đến 12 gam.
Câu 34: Hoà tan 10,8 gam Al trong một lượng H2SO4 vừa đủ thu được dung dịch X. Thể tích dung dịch NaOH
0,5M phải thêm vào dung dịch X để có kết tủa sau khi nung đến khối lượng không đổi cho ta một chất rắn có khối
lượng 10,2 gam là
A. 1,2 lít hoặc 2,8 lít.        B. 1,2 lít.                           C. 2,8 lít.                           D. 1,2 lít hoặc 1,4 lít.

ĐỂ XEM ĐẦY ĐỦ CÔNG THỨC VÀ TÀI LIỆU VUI LÒNG NHẤN NÚT TẢI VỀ TÀI LIỆU ĐƯỢC ĐÍNH KÈM!
Bạn không có quyền trả lời bài viết