1
Bạn cần hỗ trợ?
ÔN THI HỌC KÌ II CÙNG SUPER HÓA HỌC

[Lớp 9] Bài tập

  Bài viết hay nhất1
1) X là hợp chất hữu cơ chứa 3 nguyên tố trong đố oxi chiếm 37,66% về khối lượng. tỉ khối hơi của X so với h2 là 23 xác định CTCT của A
2) Cho 30 gam axit axetic tác dụng với 27,6 gam rượu etylic. Cho 27,5 gam atyaxetat. Hãy tính Hiệu suất của phản ứng este hóa .
  Bài viết hay nhất2
2) Cho 30 gam axit axetic tác dụng với 27,6 gam rượu etylic. Cho 27,5 gam atyaxetat. Hãy tính Hiệu suất của phản ứng este hóa .
nC2H5OH=0,6mol
nCH3COOH=0,5mol
nCH3COOC2H5=0,3125mol
viết pthh
=>nCH3COOH=0,3125mol
=>H%=0,3125/0,5*100=62,5%
Bạn không có quyền trả lời bài viết